„Галчев Инженеринг” ООД насочва своите усилия в разширяване диапазона на строителната си дейност чрез участия в проекти за опазване на културното ни наследство като реставрация, реконструкция и модернизация на значими архитектурни паметници и исторически сгради, а също и като създава и управлява отделни обекти за спорт и отдих.
Ние притежаваме опит и експертна компетенция самостоятелно да извършваме цялостно управление на инвестиционни проекти на всички етапи – от проучване и планиране до проектиране и строителство при стриктно управление на разходите, сроковете за изпълнение и качеството на извършените работи.