„Галчев Инженеринг” ООД e експерт в изграждането на водопроводни и канализационни мрежи и системи и различни видове пречиствателни съоръжения. Фирмата изпълнява инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община – Зона 1 - изграждане на нови улични водопроводи, подмяна или реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа и съоръженията по нея – спирателни кранове, пожарни хидранти, въздушници, както и прилежащите сградни водопроводни отклонения. Към настоящия момент са изпълнени около 16,5 км. улична водопроводна мрежа с диаметър ф300мм до ф1400 мм., както и съпътстваща водопроводна мрежа в размер на 3,2 км.с диаметър от ф90 мм до ф250 мм.

Проектът „Софийска вода” обхваща три рамкови договора с възложител „Софийска вода” АД, за извършване на аварийна поддръжка и строително-ремонтни и монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община. Ние осигуряваме 24 часово дежурство на 13 аварийни екипа за отстраняване на възникнали повреди и 6 екипа за възстановяване на разрушените, при отстраняване на повредите, трайни настилки. Екипите ни са оборудвани и с необходимата малка механизация, както и със знаци, конуси и бариери за осигуряване на безопаснот на движението при извършване на строително-монтажни дейности по уличната мрежа.