02.04.2021 Първа копка беше положена на откриването на обект „Парк“ в гр. Долни Дъбник

С тържествен водосвет и приветствена реч  от зам. кмета на общината  Радослав Тодоров на 2 април 2021г. е даден старт на проекта.

 В присъствието на  граждани, гости, представители на фирмата „Галчев Инженеринг“ ЕООД  изпълнител на обекта и служители на Общинска администрация, официално е открита строителната площадка за реализация на проект “Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в град Долни Дъбник“.

Проектът се финансира от ДФ „Земеделие“   по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ , подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

This is a staging environment