17.07.2015 “Галчев Инженеринг” на финален етап по преустройството на с. Челопеч

Като изпълнител на обществена поръчка с предмет  „Извършване на строително-монтажни работи за паркоустройство и озеленяване на централна част на с. Челопеч”, фирма  “Галчев Инженеринг”  е пред  завършване на строителните дейности в центъра на с. Челопеч. Договорът с община Челопеч бе сключен  края на 2014г., а строителството стартира през пролетта на 2015. Поръчката включва изпълнение на строителни работи за паркоустройство  – изграждане на алеи, поставяне на паркова мебел, фонтани,  детски съоръжения; озеленяване – широколистна и иглолистна растителност и храсти; изграждане на нова площадна част – премахване на съществуващи настилки, изграждане на нови, поставяне на бордюри, павета и т.н. Също така изпълнението включва изцяло изграждане на нова електрическа мрежа, поставяне на ел. табла, районно осветление, силово захранване на площадките, както и изграждане на нова поливна система и Вик система за отводняване на дъждовни води.

В момента работниците на “Галчев Инженеринг”  довършват терена като облицоват с естествен камък  издигнатите бетонови трибуни и монтират пейки и дървени перголи.  В новата паркова зона ще има обособени и  отделни кътове за отдих и хранене.  Очаква се поръчката да бъде изпълнена в срок.

This is a staging environment