30 години

създаваме бъдеще

Инфраструктурно
строителство

Инженерингови дейности и услуги

Цялостно
предпроектно проучване

Изготвяне на идеен
и технически проект

Комплексни дейности до
въвеждане в експлоатация

Защо да си партнираме?

190

обекта в цялата страна

1500000

разгърната застроена площ

300

изградена пътна настилка

This is a staging environment