СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ

„Галчев Инженеринг” ООД приема като мисия опазването на културно-историческото наследство на България. Високата ни експертиза и опит във всички сфери на строителството ни позволяват да участваме активно в проекти, свързани с реставрация, реконструкция и модернизация на значими архитектурни паметници и исторически сгради.

Наред с грижата към обекти с национална ценност, поемаме ангажимент и към повишаване на качеството на живот в страната. В нашето портфолио присъстват обекти за спорт и отдих, които създаваме и поддържаме на териорията на цялата страна.

Капацитетът на компанията позволява самостоятелно да извършваме цялостно управление на инвестиционни проекти на всички етапи – от проучване и планиране до проектиране и строителство при стриктно управление на разходите, сроковете за изпълнение и качеството.

This is a staging environment