16.06.2017 Ремонтът на НДК във връзка с Българското председателство на Европейския Съюз е в разгара си

Договорът за възлага не на обществена поръчка с предмет „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.” беше подписан на 24 октомври 2016 г. Той е на стойност 16 549 997 лв. Възложител е „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД. Фирма „Галчев Инженеринг” ЕООД спечели с най-добро техническо предложение и иновации след конкурс, в който взеха участие голям брой компании от строителния сектор. Впоследствие с писмо от изп. директор на НДК Мирослав Боршош до министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. – органът, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството, бе представена документация, че е налице недостиг на финансови средства. Допълнителните разходи са вследствие най-вече на повишените мерки за сигурност, на които трябва да отговаря зданието по време на председателството. Правителството увеличи капитала на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД и одобри промени по бюджета за 2017 г. на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. Предвижда се плащанията да се извършват на три етапа – 40% до края на второто тримесечие, 30% до края на третото тримесечие и 30% до края на четвъртото тримесечие на 2017 г. Средствата, които следва да бъдат осигурени, са в размер до 28 млн. лв. Те са необходими за привеждането на сградата на НДК в съответствие с нуждите на председателството. До 7 млн. лв. с ДДС ще са за обезпечаване на цялата стойност на вече сключените договори. Това се налага, тъй като предходното увеличаване на капитала на НДК със 17 млн. лв., направено през 2016 г., е недостатъчно за покриване на плащанията по тях. Ще се използват средства в размер до 50% съгласно изискванията на чл. 116, ал. 2 от ЗОП от стойността на сключения договор между изп. директор на НДК и „Галчев инженеринг“ ЕООД с предмет: „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.” за обезпечаване изменението на основния договор. Едновременно с това ще се използва ресурс в размер до 50%, съгласно изискванията на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, от стойността на сключения договор между изп. директор на НДК и „Динакорд – България“ ЕООД с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конгресно-конферентна техника“ за обезпечаване изменението на основния договор. До 12 млн. лв. с ДДС от отпуснатия допълнителен ресурс ще са за провеждането на обществена поръчка по реда на ЗОП и за избор на изпълнител за Единна хомогенна глобална система за сигурност. С приемането на решението и постановлението се осигуряват необходимите средства на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД за финансовото обезпечаване на дейностите по преустройството и адаптацията на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Проектът вече премина през няколко проверки, включително от Дирекция за национален строителен контрол. Всички доклади от одитите са позитивни. Проектовият мениджър инж. Милчо Миронов смята, че необходимото технологично време за изпълнение е минимум 140 дни след подписването на документите. Възложителят и изпълнителят са изправени пред предизвикателството да извършват дейностите по проекта при напълно функционираща културна програма, наситена с множество разнообразни събития, в Националния дворец на културата. Въпреки това всички страни по проекта работят в пълен синхрон и ремонтът на НДК ще бъде извършен в срок и с необходимото качество. „Важно е да се отбележи адекватната намеса на държавата в лицето на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, а именно навременно одобрение и впоследствие възлагане на допълнителните дейности с цел спазване на сроковете“, смята изпълнителят. „Галчев Инженеринг” ЕООД притежава богат опит като главен инвеститор и изпълнител на комплексно високо строителство на всички видове сгради – административни, индустриални и жилищни здания, хотелски комплекси, инфраструктурни проекти, спортно-развлекателни обекти и др. Компанията изпълнява мащабни проекти от републиканската транспортна мрежа – изграждане на магистрали, реконструкция и рехабилитация на междуградски пътища, мостове и укрепителни съоръжения. Дружеството е изпълнител на разнообразни обекти в областта на развитие и благоустрояване на градските пространства – изграждане на улици, паркове, градини, спортни терени и др. „Галчев Инженеринг” ЕООД е експерт в изграждането на водопреносни и канализационни системи и аварийното им поддържане, както и в реализирането на пречиствателни съоръжения. НДК е разположен на 123 хил. кв. м площ. Има 8 етажа и 3 подземни нива, включващи 13 зали, и 55 конферентни помещения с капацитет от 100 до 4000 места. Дворецът предоставя възможност за оползотворяване на над 17 хил. кв. м изложбена площ. „Проектът за реновиране на НДК съдържа няколко много важни елемента. Чрез извършения ремонт до голяма степен ще бъдат възстановени оригиналните функции на сградата, които поради една или друга причина във времето са били изгубени. Това означава, че залите, които навремето са били предвидени за провеждане на конгресни дейности, възвръщат своята основна цел. Ние ще дадем възможност те да функционират по своето основно предназначение. До голяма степен връщаме оригиналния облик на зданието, като същевременно с това се съобразяваме със съвременните условия. Техниката се е променила, казусите по сигурността също. Адаптираме всичко това към съвременните стандарти чрез подобрени системи и инсталации. Важен елемент е и новата въздухопроводна инсталация, която ще осигури по-голям комфорт на посетителите на НДК”, заяви за в. „Строител” главният архитект на обекта арх. Любомир Станиславов. „Разработени са специални условия за придвижване, пребиваване и работа на основните групи хора, които са седем на брой, имащи отношение по организирането и провеждането на събитията от Българското председателство на Съвета на ЕС. Това са VIP персони, депутати, журналисти, обслужващ персонал и т.н. Функционалността на цялата сграда ще бъде така организирана, че тези отделни групи няма да се срещат, ако това не се налага. Всяка ще може да се придвижва и изпълнява своите задачи, без да влиза в допир с останалите”, допълни проектовият мениджър инж. Милчо Миронов. Адаптацията на основното здание на НДК съгласно основния договор следва да се реализира в периода януари – септември 2017 г. Ще бъдат извършени ремонтни дейности, така че НДК като основна локация за провеждане на срещите от Българското председателство на Съвета на ЕС да отговаря на всички изисквания. Цялостният подход за преустройството и функционалната организация в настоящия проект за адаптация са базирани на тезата и виждането, че НДК със своята емблематичност и значимост се третира като паметник на културата с категория „Обект от национално значение”, въпреки че към момента няма такъв статут. Събитията в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС са категоризирани в четири основни нива съгласно решение на Министерския съвет. В първото са формални и неформални работни групи, конференции и семинари на експертно ниво. Второто включва срещи, конференции и семинари на високо експертно ниво. В третото са формални и неформални срещи/конференции на министри и членове на Европейския парламент. В четвъртата категория попадат срещи на най-високо ниво – държавни и правителствени ръководители, и международни срещи. В рамките на идейния проект за реконструкция на основната сграда на НДК е включено цялостно функционално преосмисляне на пространствата в зданието във връзка с изискванията на председателството и съвременните функционални и охранителни изисквания. В двореца са оформени различни зони, предназначени за делегатите на ЕС, за VIP персони (премиери, президенти и др.), за журналисти (пресцентър), служители на НДК и други с цел ефективно разделяне на потоците в зависимост от нивото на акредитация. Обособени са самостоятелни входове за високопоставени ръководители на делегации, журналисти, обслужващ персонал и стоки/техника. Всеки от тях разполага с рецепция и с помещение за охрана, офис за акредитация и информация, гардероб с помещение за багаж. Всяка зона има самостоятелни санитарни възли за мъже, за жени и за инвалиди в непосредствена близост до залите за провеждане на събитията. Обособени са места за пушене, като са спазени нормативните изисквания. Предвижда се прилежащите пространства около сградата и входовете да бъдат с озеленяване, видеонаблюдение и мерки за сигурност и контрол на достъпа. Осигурява се връзка и достъп с надземни паркинги с голям капацитет – към входове А3 и А6 и до бул. „България“, както и подземни съоръжения към НДК, спрямо броя участници и нивото на сигурност. За целите на ремонта се използват съвременни и сертифицирани материали с доказани качества. Монтират се нови енергоефективни съоръжения и системи, съкращаващи значително разходите за отопление и осветление. От аналогова НДК ще бъде превърната в смарт сграда благодарение на BMS система за глобален контрол. Функционалните недостатъци се решават с минимални намеси. Новите елементи по фасадата са съобразени с характерния облик на зданието. Във връзка с дейности те на председателството подходите към сградата няма да окажат влияние върху нормалното ползване на парковото пространство около НДК. Основните групи дейности са зонирани в югозападната част на зданието, като главен вход следва да бъде вход А3. Достъпът за медиите е от изток – вход B2, във функционална връзка с вход А6, който е предвиден за премиери и президенти. Централният вход запазва функциите си. Намесата във фасадата на НДК ще бъде деликатна чрез метод, прилаган при паметници на културата от национално значение, запазвайки всички архитектурни елементи и дори подсилвайки тяхното въздействие чрез подчертаване с LED светлини. Във фасадата е възможно да има няколко нови моменти. Сред тях са 3 стъклени козирки и подвижно покритие на ресторанта на осмия етаж, озеленяване на всички плоски покриви и почистване и запечатване на фасадата. По примера на много други европейски столици и градове, София се сдоби със свой собствен City Scape Sign. Той е монтиран непосредствено до главния вход на двореца и приветства туристите и гостите на града. Вграденото осветление в надписа е в синхрон с художественото решение на фасадата вечер, което засилва още повече неговото въздействие. Предложените външни информационни елементи са подчинени на цялостната концепция на системата за визуална комуникация. Тотемите – плоски и обемни, ще бъдат с две или три пана, като по този начин ще дават различна информация на всяка от страните в зависимост от посоката на движение. Запазва се оригиналният шрифт на двореца. Проектът определя зала 3 като основна за срещи от категория I. В нея се оформят 2 концентрични кръга: вътрешен кръг маси – ръководител делегация, първи външен – маси за по двама членове на делегациите, втори – маси и столове за останалите. Зала 3 подлежи на цялостен ремонт. Подборът на материалите за изпълнение ще отговаря на акустичните изисквания за помещения от този тип. Широкото пространство между западните и източните тераси предстои да се обзаведе с кръгли или част от окръжност маси. Пет големи екрана отговарят за отразяване на вотове и друг тип информация, нужна на съвета. Връзката между основната зала и двете й крила се възстановява, като се облагородява цялостно комуникацията и експлоатацията на последните две нива в НДК. За фоайето към зала 3 се предвижда подмяна на настилки и облицовки и рехабилитация на окачен таван. Тази зона е предназначена за почивка на делегатите във времето между отделните срещи. Зали 3.1 и 3.2 ще са многофункционални с подвижно обзавеждане, с възможност за заседания или хранене. Предвижда се зала 10 да бъде използвана за срещи от категория II – експертно и управленско ниво, с капацитет между 50 – 120 души. Терасата, прилежаща към ресторанта на ниво 8, се покрива с подвижна козирка, за да удовлетворява нуждите на събитието и в лоши метеорологични условия. Тя ще допринесе и за сигурността на делегатите. За обновяването на терасите проектът планира подмяна на настилки и рехабилитация на парапети. Целта е откритите пространства да се превърнат в естествено продължение на зоните за отдих, откривайки гледка към града. По време на председателството на съвета зала 9 има две основни предназначения. Със своите 215/275 места тя е подходяща за конференции на съвета, когато зала 3 е заета. Галерията й на горно ниво е удобно място за наблюдение на културни представления за отмора на експерти и делегати. Новото обзавеждане и подмяната на настилки и облицовки ще я приведе в необходимия вид до 2018 г. Зоната на главното фоайе не попада в пространствата, които се използват за целите на председателството. Тя обаче е определена като изключително важна за цялостния облик на сградата. Мраморните настилки ще бъдат изцяло рехабилитирани – шлайфане, фугиране, полиране, запечатване, с което ще възвърнат предишния си блясък. Осветителните структури ще бъдат обновени с LED лампи. Предвижда се главният вход да бъде оборудван с осветителна система в пода и тавана, излизаща на площада, за да насочва посетителите на двореца. Двете странични фоайета също ще подлежат на обновление. Както централното, така и те ще бъдат реновирани. За нуждите на председателството ще се използва само западното фоайе като открити площи за неформални срещи и почивка на делегатите. При мащабни културни събития в зала 1 и двете фоайета ще обслужват целите на помещението. Вход А6 е предназначен изцяло за нуждите на премиери и президенти. Той ще е достъпен за автомобили и на него ще е една от контактните зони между държавниците и журналистите. Над входа на второ ниво е зала № 6, която е предназначена за пресконференции и интервюта. Към момента се изпълняват демонтажни работи в помещенията, в които възложителят е осигурил достъп, както следва: окачени тавани; настилки от мокет; настилки от теракот и гранитогрес; осветителни тела и окачени структури; мебелировка; стенни обшивки; метални спомагателни конструкции; въздуховоди, тръбни разводки; ненужни елтабла и инсталации; разбиване на компрометирани замазки; премахване на тухлени преградни стени; телефонни кабини и др.; радиатори и конвектори; санитарно оборудване. Извършват се подготвителни работи – нови циментово-пясъчни замазки; грундиране и шпакловане на стени; предстенни обшивки; прокарване на гофрирани кабелни тръби и скари; замервания с електролаборатория на мълниезащитна инсталация и частично на заземяване. Сред основните дейности, които се правят в момента, са подмяна на ВиК инсталации; окабеляване; ремонт на триъгълни таванни пана; изграждане на конструкции за окачени тавани; шлайфане, полиране и импрегниране на мраморни подове; боядисване на тавани и стени включително грундиране, шпакловка и латекс; полагане на гранитогрес 60/60/0,8 см висок клас в общи части и фоайета; зидария от леки елементи; монтаж на нови радиатори и конвектори; монтаж на нови въздуховоди над зала 3 и други помещения. „Фирма „Галчев инженеринг” е пределно мобилизирана и убедена във възможностите си да приключи качествено и в срок проекта“, заключи управителят на компанията Любомир Галчев.

This is a staging environment