28.06.2019 Община Долни Дъбник откри два нови строителни обекта

На 28.06.2019г. с тържествен водосвет, извършен от отец Антоний и символична първа копка започнаха строителните работи по проект: “Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN1060 – Кръстовище с път – І – 3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ-3005) от км. 0+000 до км. 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ 3005) от км.3+660 до км. 5+923“, финансиран от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.За изпълнението му са предвидени 5 824 119.51 лв. безвъзмездната финансова помощ.

На церемонията присъстваха кметът на Община Долни Дъбник, изпълнителят на СМР „Галчев Инженеринг“ ЕООД, строителния надзор ЕТ “Зоя Паскалева“, кметове и служители от кметствата на общината, служители от Общинска администрация Долни Дъбники заинтересовани граждани от населените места.

След от служения водосвет, кметът Борислав Станимиров поднесе тържествено слово и призив за успешен старт и изпълнение на строителните работи като подчерта, че с извършването на строително-монтажните работи по проекта за реконструкция и рехабилитация ще бъдат изпълнени земни, пътни, асфалтови работи, ремонт на малки и големи съоръжения и изграждането на тръбно-канална мрежа за оптичен интернет

С изпълнението на планираните строителни дейности на обектите по проекта ще спомогнат за възстановяването и подобряването на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на двата пътя, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътното платно.

This is a staging environment